Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν. 3869/10)

Το γραφείο μας ασχολείται με την επίλυση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών σε πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες) και γενικά με την παροχή συμβουλών ώστε οι  πελάτες του να τύχουν εφαρμογής των ευνοϊκών διατάξεων του Νόμου 3869/2010.