Εμπράγματο Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει :

-  τον έλεγχο τίτλων σε ακίνητα εντός και εκτός Αττικής καθώς και την παράσταση σε συμβόλαια μεταβίβασης από πώληση ή χαριστική αιτία (γονική παροχή, δωρεά ).

- την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων / αγωγής  ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου σε περίπτωση προσβολής του ιδιοκτησιακού δικαιώματος από κάθε τρίτο (φυσικό πρόσωπο ή Δημόσιο)

- την διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών είτε με την κατάθεση αιτήσεως πρόδηλου σφάλματος είτε με την κατάθεση της σχετικής αγωγής όταν αυτό απαιτείται.

- Την επίλυση διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών σε θέματα οροφοκτησίας

- Την είσπραξη οφειλομένων κοινοχρήστων.

- Την διευθέτηση κάθε μισθωτικής διαφοράς , (είσπραξη οφειλομένων ενοικίων , καταγγελία μίσθωσης , απόδοση μισθίου, συμφωνητικά μίσθωσης , τροποποίηση συμφωνητικών μίσθωσης κ.λπ.)