Εμπορικό Δίκαιο

Το γραφείο μας ασχολείται με πλειάδα υποθέσεων του εμπορικού δικαίου προσφέροντας τη νομική υποστήριξη νομικών και φυσικών προσώπων για θέματα που ανακύπτουν σε καθημερινό επίπεδο απαντώντας διεξοδικά , στα ερωτήματά τους.


Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αναλαμβάνουμε υποθέσεις ανεξόφλητων χρηματικών  απαιτήσεων  από  επιταγές, γραμμάτια, συναλλαγματικές και τιμολόγια αξιώνοντας την είσπραξη αυτών με την έκδοση διαταγής πληρωμής ή καταθέσεως αγωγής. Μετά την έκδοση αποφάσεως επιδιώκεται η είσπραξη της οφειλής σε συνεργασία με δικαστικό επιμελητή ο οποίος ενεργεί πράξεις εκτέλεσης των αποφάσεων όταν χρειαστεί.


Επίσης το γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις ανακοπών κατά των διαταγών πληρωμής σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας (Πρωτοδικείο-Εφετείο) καθώς και στον Άρειο Πάγο, επιδιώκοντας με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων την αναστολή των πράξεων εκτελέσεως των αποφάσεων αυτών, όπου αυτό είναι απαραίτητο και κρίνεται αναγκαίο.


Αναλαμβάνουμε επίσης την Σύσταση ή Λύση εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε.) συντάσσοντας συστατικές πράξεις, Τροποποιήσεις και Λύσεις Εταιρειών. Συνεργαζόμαστε επίσης με συμβολαιογράφο ο οποίος αναλαμβάνει σε συνεργασία με το γραφείο μας να συντάξει πράξη σύστασης ΕΠΕ. και Α.Ε., ενώ στη συνέχεια αναλαμβάνουμε να μεταβούμε για λογαριασμό του εντολέα μας στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες  προκειμένου να αποκτηθεί η νομική προσωπικότητα.


Τέλος αναλαμβάνουμε την  κατοχύρωση εμπορικού σήματος και εν γένει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.